Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego SHAMASA jest Magdalena Migdał prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "SHAMASA Magdalena Migdał (adres prowadzenia działalności: ul. G. Morcinka 26/1; 43-430 Skoczów) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5481712336, REGON 240427280, adres poczty elektronicznej: biuro@shamasa.pl, numer telefonu: + 48 609 888 686 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej w skrócie RODO, (w szczególności art. 6 ust. 1 lit.b RODO), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana lub uzupełniana dodatkowymi oświadczeniami dot. prywatności lub warunkami, które zostaną Państwu przekazane.

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sprzedawcą i Klientem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
  2. W zakresie wskazanym w pkt 1 Sprzedawca pozyskuje dane w celu zakładanie konta i uwierzytelnienia konta Klienta w sklepie internetowym.
  3. Podstawa prawna: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny: nazwa kontaktu, imię, nazwisko, firma, e-mail, nr nip, numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj)
  5. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PayU Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie internetowym jest: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7 789 000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  6. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów) w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy: DPD Polska sp. z o.o. (dawniej Siódemka S.A.) z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10.
 2. Korzystanie z Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

§ 3 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w zakresie udostępnienia danych osobowych, która została wyrażona w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez shamasa.pl Zmiana dotycząca zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
 3. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych - w każdym momencie osoba, która udostępniła dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas danych osobowych. Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem danych osobowych, jeżeli brak będzie innej podstawy prawnej do ich przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.
 4. W celu realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 i 2 można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@shamasa.pl albo pisemnie na adres Administratora.

§ 4 CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie i tylko wyłącznie w celach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do celów marketingowych.
 2. Dane osobowe po usunięciu konta w Serwisie mogą zostać przechowywane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Dane osobowe, które są związane z plikami Cookies są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub czasu, w którym sam je usuniesz.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Udostępniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
  2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta.

Polityka plików cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.shamasa.pl
 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – SHAMASA Magdalena Migdał, 43-430 Skoczów, ul. G. Morcinka 26/1, biuro@shamasa.pl świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu SHAMASA Magdalena Migdał z siedzibą w Skoczowie przy ul. G. Morcinka 26/1.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
 10. i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest tutaj lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Follow us on Facebook