REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.shamasa.pl. Sprzedającym jest firma SHAMASA Magdalena Migdał z siedzibą w Skoczowie, zarejestrowana pod numerem NIP: 5481712336, zwana także zamiennie "Usługodawcą lub Sprzedającym". Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu: + 48 609 888 686 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@shamasa.pl

Sprzedający dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia nieniniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedający je stosuje.

§1
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 20220 r., poz.334).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy shamasa.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.shamasa.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Usługodawca (Sprzedający) i Klient (Kupujący).
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.shamasa.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 13. Opinie - oznaczają (nieweryfikowalne przez Sprzedającego) zamieszczone w Serwisie przez Klienta: oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające subiektywną opinię Klienta o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie. Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania, składu lub wydajności.

§2
Zasady ogólne

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta klienta lub w celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego. (Kupujący dobrowolnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia w czasie realizacji Zamówienia.)
 2. Sklep internetowy shamasa.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Produkty oferowane w sklepie shamasa.pl są nowe.
 4. Sklep internetowy shamasa.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych produktów, jak również wycofywania artykułów ze sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia.
 5. Zdjęcia prezentujące dany towar, ich kolor, mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.

§3
Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych shamasa.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący trakcie składnia zamówienia może wyrazić dobrowolną zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Za dosłanie papierowej wersji faktury VAT, duplikatu lub korekty faktury VAT do już zrealizowanego zamówienia pobierana jest opłata transportowa w wysokości 10 zł brutto.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie Sklepu.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło Klienta są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto bankowe Sprzedającego lub momentem dokonania zamówienia w przypadku odbioru osobistego lub wyborem opcji "za pobraniem" - jeśli taka opcja jest dostępna.
 11. W przypadku braku otrzymania wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane.
 12. W przypadku braku części z zamawianych produktów w magazynie, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie. Zamówienie będzie zrealizowane częściowo lub na życzenie Klienta może być anulowane.
 13. Na wszystkie pytania dotyczące produktów oraz realizacji szczególnych zamówień udzielamy informacji e-mailem: biuro@shamasa.pl lub telefonicznie: +48 609 888 686 w godzinach pracy sklepu.

§4
Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towarów po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca ze sprzedającym.
 3. Wysyłki zamówień dokonywane są w dni robocze.
 4. Na czas otrzymania paczki składa się :  • forma płatności, • kompletowanie towaru, • wystawienie dowodu zakupu, • spakowanie paczki, • czas dostawy kuriera.
 5. Maksymalny czas dostawy (przygotowanie produktu + wydanie go kurierowi + doręczenie) to 4 dni roboczych.
 6. Na terenie Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem: • firmy kurierskiej InPost – czas dostawy maksymalnie 4 dni robocze.• firmy Orlen (paczkomaty) – czas dostawy maksymalnie 4 dni robocze. 
 7. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce dostawa. (kliknij w link). Przy płatności przelewem bankowym do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczeniu przesyłki wynikłe z winy spedytora.
 9. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "koszty transportu".
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie, zamówienia po otrzymaniu przez nas zwrotu przesyłki, jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

§5
Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU (w tym płatności kartami płatniczymi) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 4. Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

§6
Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wysyłka za granicę jest możliwa tylko dla płatności uregulowanych w złotówkach oraz euro, po wcześniejszym kontakcie w celu omówienia szczegółów.
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 4. Możliwy jest osobisty odbiór zamówionego towaru po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca ze sprzedającym. Zamówienie będzie gotowe do odbioru kolejnego dnia roboczego od złożenia zamówienia pod warunkiem złożenia zamówienia do godziny 12.00. Zamówienia składane po 12.00 będą realizowane w terminie do dwóch dni roboczych. Większe i bardziej skomplikowane zamówienia będą realizowane w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku osobistego odbioru zamówionego towaru o możliwości odbioru zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie.

§7
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa), w terminie 14 dni. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu składając jednoznaczne oświadczenie do Sprzedającego:
  1. na piśmie, wysłane na adres: SHAMASA Magdalena Migdał ul. Wiślańska 152, Harbutowice, 43-430 Skoczów,
  2. poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@shamasa.pl
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej sklepu w zakładce zwrot produktów, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 7. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu pod kątem zapisu wskazanego w ust. 4.
 8. Sklep dokona zwrotu zapłaty poniesionej przez konsumenta płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. Produkty noszące ślady używania nie podlegają zwrotowi.

§8
Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu jest zależny od producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach Konsumenta za sprzedany Produkt są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:
  1. w przypadku Produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja Produktu na podstawie rękojmi);
  2. w przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja Produktu na podstawie niezgodności z umową).
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży, bez wad.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta z dopiskiem w tytule"Reklamacja" mailowo na adres e-mail: biuro@shamasa.pl lub przez formularz na stronie.
 6. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z żądaniem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Produktu z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, (4) informacji o tym, czy Klient posiada status przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację.

§8 a
Reklamacja produktu na podstawie rękojmi

(Postanowienia dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku)

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
 2. W razie stwierdzenia wady Produktu Klient, o którym mowa w ust. 1 może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. W sytuacji wskazanej w ust. 1, jeśli do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi wskazanemu w ust. 1 powyżej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§8 b
Reklamacja produktu na podstawie niezgodności z umową

(Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 roku.)

 1. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).
 2. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
  1. wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub
  2. naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.
 3. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 4 poniżej. Dla oceny "nadmierności kosztów" bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a-b powyżej Klient udostępnia Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował Sprzedawcę o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu. Sprzedawca zapewnia odbiór Produktu na własny koszt.
 5. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w ust. 1 może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 2;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 3;
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 7. Klient, o którym mowa w ust. 1 nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Sprzedawcy Produkt na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
 8. Sprzedawca zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
 9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy l.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

§9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem, a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z takich sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Informacje na ten temat mogą być również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, jak również organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 5. Dowód zakupu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie papierowej (w przesyłce zawierającej Produkt).
 6. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu lub nowy tekst Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

Follow us on Facebook